Przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej


Terminy oczekiwania na wpis do księgi wieczystej wydłużają się i w niektórych miastach na taki wpis trzeba oczekiwać przez wiele miesięcy, a nawet rok. Można próbować jednak przyspieszyć wpis składając odpowiednio umotywowany wniosek o wpis w trybie przyspieszonym.

Użycie trybu przyspieszonego jest najbardziej uzasadnione w przypadku wpisów takich jak wykreślenie hipoteki, albo ujawnienie budynku w księdze wieczystej. Szansę mają przede wszystkim wnioski związane z wydarzeniami losowymi np. pożarem, czy katastrofą budowlaną. Podobnie zasadne może być przyspieszenie wniosków wieczystoksięgowych osób skierowanych na poważane zbiegi medyczne z długotrwałą hospitalizacją, lub te odnoszące się do sytuacji, gdy pojawienie się nagłej utraty płynności finansowej grozi zwolnieniem pracowników itp.

Przy wnioskowaniu o przyspieszony wpis dobrze jest dodatkowo okazać dokumenty potwierdzające okoliczności, na które wnioskodawca się powołuje. W treści pisma trzeba przedstawić negatywne skutki i szkody, które są rezultatem zwłoki w dokonaniu wpisu w księdze wieczystej. Samo powołanie się na konieczność ponoszenia większych kosztów nie będzie miało znamion wyjątkowości danej sytuacji. Trzeba też wykazać związek przyczynowo skutkowy między zaistniałymi okolicznościami, a ich negatywnym wpływem na byt wnioskodawcy. Warto zawrzeć konkretne wyliczenia. Przemyślany i dobrze umotywowany wniosek na pewno zwiększy szanse na pozytywne jogo rozpatrzenie.

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej należy adresować do Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego. Ponieważ to on, w oparciu o Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych, może w uzasadnionych przypadkach zarządzić rozpoznanie sprawy poza kolejnością. Wniosek oczywiście musi być opatrzony datą i danymi wnioskodawcy. Trzeba zawrzeć informację o przyspieszenie jakiego złożonego wniosku ubiega się autor pisma. Pismo o  przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej może być złożone w dowolnym momencie, nawet jednocześnie z wnioskiem głównym. Dokument trzeba podpisać.

Na końcu warto wspomnieć, że jeżeli oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej przedłuża się ponadnormatywnie, wówczas przysługuje prawo złożenia skargi na przewlekłość postępowania, łącznie z domaganiem się z tego tytułu odszkodowania w kwocie do 20 tys. zł.

Aktualizacja wpisu